Všeobecné obchodní podmínky

pro účely prodeje skupinových jazykových kurzů pro veřejnost


Dodavatel: PhDr. Iveta Smržová, Ph.D., se sídlem: Táborská 2024, 252 28 Černošice, 

IČ:734 82 102 (Živnostenský list evidenční č. 330303-11764-00, čj. 330303/03/1400; vydal Městský úřad Jindřichův Hradec)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka ve skupinovém veřejném jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce.

Dodavatel a objednatel jsou dále označováni jako smluvní strany.

Úvodní ustanovení

1) Všeobecné podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem.

2) Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek https://www.dzamedzam.eu/ i elektronická pošta.

3) Dodavatel má povinnost písemně potvrdit objednateli přijetí objednávky. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.

4) Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Předmět plnění

1) Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka)

2) Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele https://www.dzamedzam.eu/. 

Všeobecná ujednání

1) Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do dne a času výuky, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

2) Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Termín realizace výuky

1) V případě semestrálních kurzů probíhá výuka 1x týdně v rozsahu 15 výukových bloků za semestr. Délka výukového bloku je 90 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.

2) V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu.

3) Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese dodavatele https://www.dzamedzam.eu/. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.

5) V případě letních jazykových kurzů probíhajících v období letních prázdnin je časové rozložení kurzů odlišné od semestrálních kurzů a je vždy uvedeno ve specifikaci kurzu.

6) Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

7) Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 3 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného. Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Kurzovné

1) Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné), je určena na základě dílčí objednávky objednavatele (dle konkrétní specifikace kurzu) dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese https://www.dzamedzam.eu/. 

2) Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu). Výukové materiály (učebnice) nejsou zahrnuty do ceny kurzovného.

3) Kurzovné je osvobozeno od DPH. Dodavatel není plátcem DPH.

Platební podmínky

1) Kurzovné je objednatel povinen zaplatit dodavateli v plné výši před začátkem jazykového kurzu. V případě, že objednatel objedná kurz až po zahájení kurzu, je povinen uhradit kurzovné v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání.

2) Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: převodem na účet, dárkovým poukazem nebo prostřednictvím benefitních systémů. Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů.

3) Platba převodem na účet – Objednatel obdrží e-mailem instrukce k platbě.

4) Daňový doklad vystavíme na vyžádání studenta.

Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

1) Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace daného kurzu.

2) Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

3) Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

4) Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

5) Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu, tj. 8.

6) Minimální počet osob v kurzu jsou 3, neurčí-li dodavatel jinak.

Reklamace

1) Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně.

2) Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).

3) Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

4) Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

5) Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

6) Reklamaci je nutné vznést v době (nejpozději do 2 dnů), kdy situace pro reklamaci vznikla. Na zpětné reklamace nebude brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.

Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1) V případě odstoupení objednatele od smlouvy před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné přihlášky avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50%. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu kurzovného v plné výši.

2) Objednateli zaniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na kurzovné v plné výši.

4) Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu studenta, jež porušuje základní zásady občanského soužití či studenta, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má student nárok na vrácení kurzovného v plném rozsahu nedochozených lekcí.

Osobní údaje objednatele

1) Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednatele, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

2) Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů dodavatele na dobu neurčitou.

4) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Objednatel má právo přístupu k nim a souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

1) Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

2) Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

3) Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby případné spory plynoucí z této smlouvy vyřešily dohodou.

4) Objednatel má v rámci mimosoudního řešení sporu ve smyslu zákona 378/2015 Sb. (§14) právo obrátit se na Českou obchodní inspekci. Podrobný postup nalezne na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.9.2020 

V Praze dne 1.9.2020